ทำไม ‘เกษตรกร’ และคนใน ‘ประกันสังคมมาตรา 33’ ถึง ลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ไม่ได้

0

ทำไม ‘เกษตรกร’ และคนใน ‘ประกันสังคมมาตรา33’ ถึง ลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ไม่ได้

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ สำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลได้ ซึ่ง ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม ส่วน ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองอยู่แล้ว รวมถึง เกษตรกร เพราะกลุ่มเกษตรกรนั้นจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว

ทั้งนี้ถ้าหากเกษตรกรรายนั้นไม่เคยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 ได้ แต่เมื่อเกษตรกรลงทะเบียนรับสิทธิในส่วนนี้แล้ว เกษตรกรรายนั้นจะไม่ได้รับสิทธิสำหรับมาตรการอื่นๆ ที่ภาครัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปในอนาคต นั่นเอง

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!