เปิดรายชื่อ 61 นักวิชาการ ประกาศขอใช้ตำแหน่งเป็นเดิมพัน พร้อมหนุนประกันตัวนศ.ร่วมม็อบ

0

ในเพจเฟซบุ๊กเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือ-คนส. ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ตามที่ศาลอาญาได้ออกหมายจับ 15 นักศึกษาและประชาชนที่ร่วมปราศรัยในงานชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยในจำนวนนี้ได้มีการจับกุมตัวและดำเนินคดีไปแล้ว 3 ราย คือ ทนายอานนท์ คุณไมค์ ภาณุพงษ์ และ น้องเพนกวิน อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวมรวบพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับนักศึกษาและประชาชนเพิ่มเติมอีก 16 ราย

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามรายชื่อข้างล่างนี้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การคุกคาม ขัดขวาง และลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมที่กำลังเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยนักวิชาการจะขออาสาเข้ามาเป็นนายประกันให้แก่ผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีจากการชุมนุมในครั้งนี้ รวมทั้งหากมีการจับกุมดำเนินคดีนักศึกษาและประชาชนจากการชุมนุมครั้งอื่น ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกัน

รายชื่อนักวิชาการที่พร้อมเป็นนายประกันมีดังนี้

1. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

2. กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. กฤษณ์พชร โสมณวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. เกียรติศักดิ์ บังเพลิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. เคท ครั้งพิบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. งามศุกร์ รัตนเสถียร มหาวิทยาลัยมหิดล

8. ชลิตา บัณฑุวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ชัยพงษ์ สำเนียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. ศรัณย์ สมันตรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

12. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13. ทวีลักษณ์ พลราชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14. ทัศนัย เศรษฐเสรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15. ธนรัตน์ มังคุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาธรรมศาสตร์

17. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18. นงเยาว์ เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19. นฤมล กล้าทุกวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20. นัทมน คงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

21. บุญเลิศ วิเศษปรีชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว มหาวิทยาลัยมหิดล

23. ประจักษ์ ก้องกีรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24. ประภาส ปิ่นตบแต่ง รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25. พนิดา อนันตนาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26. พิสิษฏ์ นาสี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27. เพ็ญศรี พานิช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

28. ภาสกร อินทุมาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29. มนตรา พงษ์นิล มหาวิทยาลัยพะเยา

30. วินัย ผลเจริญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

31. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

32. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33. ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

34. ษัษฐารัมย์ ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

35. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36. สามชาย ศรีสันต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

37. สุรัช คมพจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

38. สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

40. อนุสรณ์ อุณโณ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41. อรรถพล อนันตวรสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42. อรอนงค์ ทิพย์พิมล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

43. อลิสา หะสาเมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

44. อันธิฌา แสงชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

45. อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

46. อาจินต์ ทองอยู่คง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

47. อุเชนทร์ เชียงเสน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

48. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

49. เอกสิทธิ์ หนุนภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50. เกษม เพ็ญภินันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

51. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

52.บัณฑิต ไกรวิจิตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

53.พิทยา สุวคันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

54. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

55.กิติมา ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

56.เกื้อ ฤทธิบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

57.อสมา มังกรชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

58. ยุกติ มุกดาวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59. ธิกานต์ ศรีนารา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

61.ไชยันต์ รัชชกูล มหาวิทยาลัยพะเยา