คณะจุฬาฯประกาศชุมนุม ใช้ ‘ลานพระบรมรูปสองรัชกาล’ ไม่รอคำสั่งอนุญาต

0

แกนนำชุมนุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเปลี่ยนที่ชุมนุมมาใช้ลานพระบรมรูปสองรัชกาล ไม่สนทางผู้บริหารยังไม่ตอบให้ทำกิจกรรมได้หรือไม่

จากกรณี สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ ในเรื่องท่าทีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐต่อกลุ่มผู้ชุมนุม และเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่ยึดถือเอาตัวบุคคลผู้ต้องหาเป็นที่ตั้ง และเคารพถึงสิทธิทางการเมืองของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อที่กระบวนการยุติธรรมของไทยจะได้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนต่อไปนั้น

ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก คณะจุฬาฯ และ Spring Movement ได้ประกาศการชุมนุมเพื่อแสดงจุดยืนอยู่ข้างประชาธิปไตย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันนี้ (14 ส.ค.) เวลา 16.00 – 19.30 น.โดยทั้งนี้ ในแฟนเพจของ คณะจุฬาฯ ได้โพสต์ข้อความ หัวข้อ นิสิตประสงค์เป็นธงชัย และเนื้อหาระบุว่า  ในวันนี้ธงชัยของเรานั้นคือการเป็นผู้มีส่วนร่วม “เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

คณะจุฬาฯและ Spring Movement มีความต้องการจัดการชุมนุม เพื่อแสดงจุดยืนอยู่ข้างประชาธิปไตย การดำเนินงานทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของหลักการสันติวิธี มีแนวคิดที่เน้นความสร้างสรรค์ อยู่ในกรอบของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยภายในงานมีนักกฎหมาย กลุ่มทนายและนักสิทธิมนุษยชนเข้าสังเกตการณ์ ทางคณะผู้จัดได้มีการแจ้งขอจัดกิจกรรมไปกับทางมหาวิทยาลัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว (ปัจจุบันยังไม่มีการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย)

นอกจากขอจัดกิจกรรม ทางคณะผู้จัดยังขอให้ทางมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ทีมแพทย์ แสงสว่าง เมื่อยังไม่ได้รับคำตอบจากทางมหาวิทยาลัย ปัจจุบันทีมผู้จัดจึงต้องประสานสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง

มีการส่งต่อข้อความในลักษณะที่ว่าการชุมนุมครั้งนี้จะนำไปสู่ความรุนแรง ทางคณะผู้จัดขอยืนยันว่านี่คือการชุมนุมโดยสันติ ปราศจากอาวุธ และเนื้อหาของการชุมนุมอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิชาการ ดังนั้นทางคณะผู้จัดจึงขอความกรุณาทางมหาวิทยาลัย ให้สิทธิและเสรีภาพแก่นิสิตในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตเพื่อความปลอดภัยและแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ในเพจคณะจุฬาฯ ยังไม่มีการโพสต์รูปเส้นทางการเดินทางมายังลานพระบรมรูปสองรัชกาล เพื่อรวมการชุมนุมในเย็นวันนี้

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวได้รายงาน ในเรื่องประเด็นการขออนุญาตใช้สถานที่นั้น ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปสองรัชกาลแต่อย่างใด

ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ประกาศเรื่อง ไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

และระบุเนื้อหาประกาศเหตุผลในการไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และไม่กระทำการใดที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

​เมื่อพิจารณาหนังสือของนิสิตแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพในฐานะประชาชนของนิสิตและเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิตอย่างเต็มที่ สำนักบริหารกิจการนิสิตจึงเห็นว่าควรจะได้มีการหารือกับนิสิตผู้ขออนุญาตโดยตรงถึงแผนการดำเนินการจัดการชุมนุมให้เกิดความรอบคอบ ทั้งในแง่ของรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแผนการบริหารการจัดการพื้นที่และดูแลความปลอดภัยที่ครบถ้วนเพียงพอ มิให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายและขยายวงความขัดแย้งจนอาจจะนำไปสู่ความรุนแรง การที่ผู้ขออนุญาตได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาก ทำให้สำนักบริหารกิจการนิสิตไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งขอได้ทันกำหนดเวลา

​ด้วยความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตตลอดจนประชาคมจุฬาฯ สำนักบริหารกิจการนิสิต จึงยังไม่อาจอนุญาตให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสานงานของนิสิตผู้ขออนุญาตมาพบที่สำนักบริหารกิจการนิสิต เพื่อหารือในรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมและทำความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่อไป