สภานิสิตจุฬาฯ ออกตัวป้องผู้ชุมนุม ไม่ยอมให้รัฐใช้กฎหมาย ในการจับกุม

0

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ปกป้อง นักศึกษาจุฬา ที่เข้าข่ายกระทำความผิด มาตรา 116 โดยออกมาจี้ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมาย

หลังจากที่การเคลื่อนไหวทางการเมือง ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเริ่มมีความรุนแรง จนเกิดการล้ำเส้นตามกฎหมาย หมิ่นเหม่ถึงขั้นต้องการล้มล้างสถาบันชาติ ส่งผลให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งดำเนินการเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย

ซึ่งล่าสุดทางด้านของ “สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้เปิดแถลงการณ์ออกตัวปกป้องนิสิตจุฬาฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้กระทำความผิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แถลงการณ์สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ท่าทีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐต่อกลุ่มผู้ชุมนุม

ตามที่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม “คณะประชาชนปลดแอก” จำนวน 2 คน และยังปรากฏเป็นกระแสข่าวแพร่หลายในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์เป็นการทั่วไปว่า มีรายชื่อกลุ่มผู้ชุมนุมต่าง ๆ ที่อยู่ในข่ายเตรียมถูกออกหมายจับรวม 30 คน ซึ่งมีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยนั้น

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความกังวลต่อท่าทีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากมีลักษณะเป็นการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit Against Public Participation: SLAPP) กล่าวคือ เป็นการฟ้องคดีที่มิได้มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาความยุติธรรมหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

หากแต่เป็นไปเพื่อกดดันและขัดขวางไม่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิผลมากเพียงพอ การบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ นอกจากจะเป็นการไม่เคารพถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้ว

ยังเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือและความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม อันอาจก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ อีกมากมาย

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมตามหลักนิติรัฐนั้น จะต้องยึดเอาหลักกฎหมายและองค์ประกอบของความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเป็นที่ตั้ง มิใช่ยึดถือเอาตัวบุคคลเป็นที่ตั้งแล้วพยายามหาข้อกฎหมายมาดำเนินคดีเพื่อหวังผลประการอื่น

การจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ใด ๆ ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องยึดเอากฎหมายเป็นหลัก หากการชุมนุมในลักษณะใดไม่ครบองค์ประกอบความผิด เช่น การชุมนุมที่เป็นการแสดงความคิดเห็นติชมรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สมควรดำเนินคดีข้อหาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 เพราะหวังผลประการอื่น การดำเนินคดีในลักษณะนี้ไม่ส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด

ในทางตรงกันข้าม การดำเนินการลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น จนอาจนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคต การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนี้ต่างหากจึงจะเป็นการเสริมสร้างความปรองดองอันเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่ยึดถือเอาตัวบุคคลผู้ต้องหาเป็นที่ตั้ง และเคารพถึงสิทธิทางการเมืองของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อที่กระบวนการยุติธรรมของไทยจะได้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนต่อไป

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 สิงหาคม 2563