รัฐปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ

0

รัฐปล่อยกู้ฉุกเฉินสูงสุด 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

รัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ล้านบาท และธ.ก.ส. 20,000 ล้านบาท)

โครงการสินเชื่อพิเศษ กู้เงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี โดยขอกู้เงินได้ที่ธนาคารออมสิน ขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่เม.ย. – 30 ธ.ค.63

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร