ข่าวดี รัฐให้กู้ สูงสุด 3 แสนบาทเพื่อคนรับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ

0

แจ้งข่าวดี! มีแหล่งทุน…สำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน รัฐบาลเปิดโอกาสให้ท่านสามารถกู้ยืม “เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน” เพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้แล้วนะครับ สำหรับประเภทบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี

ส่วนกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน โดยผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7