ญี่ปุ่น ประกาศอนุญาต คนไทยบางกลุ่ม เข้าประเทศได้แล้ว

0

ในวันที่ 4 ส.ค.63 ทางด้านของ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้ทำการแจ้งประกาศ ในเรื่องของ ญี่ปุ่นได้อนุญาตให้คนไทยบางกลุ่ม สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ได้แก่

  1. ผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจ (short-term stay for business)
  2. ผู้ที่ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว หรือเรียกว่า “Residence Track” โดยมีสถานะใดสถานะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– ผู้จัดการธุรกิจ (Business manager)

– การโยกย้ายพนักงานภายในบริษัทเดียวกัน (Intra-company transfer)

– วิศวกร (Engineer) ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ (Specialist in humanities) ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ (International services)

– พยาบาล (Nursing care)

– ผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง (Highly skilled professional)

– ผู้ฝึกงานเชิงเทคนิค (Technical Intern Training)

– ผู้ทำงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker)

– กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ (สตาร์ทอัพ) (Designated activities (Start-up))

ในส่วนของผู้ที่ต้องการเดินทางในระยะสั้น ทางด้านของรัฐบาลไทย และรัฐบาลญี่ปุ่น กำลังเจรจาตกลงเรื่องรายละเอียดกันอยู่