กู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ดอกเบี้ยเพียง 10 บาท

0

รัฐปล่อยกู้คนละ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือน เยียวยา “โควิด19”

รัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ล้านบาท และ
ธ.ก.ส. 20,000 ล้านบาท) วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!