เปิดวันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 63

0

มาแล้วสำหรับเงินเข้าที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ของรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีรายการเงินเข้าทั้งหมด 3 วัน ดังต่อไปนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2563

– เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน (ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

– ค่ารถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาท/เดือน (ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

– เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อายุ 60 ปี ขึ้นไป)

– คืนเงินภาษี 5% (เมื่อใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้า)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

– ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

– ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน