ไทยครองอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลก

0
โควิด-19,โควิด19,ไทยขึ้นแท่นอันดับ 1, Global COVID-19 Index, Global Recovery Index,

ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือจากโควิด-19 ได้ดีที่สุดของโลก จากการจัดอันดับของ The Global COVID-19 Index (GCI)

วันที่ 29 ก.ค. 63 ไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่าง ๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก 184 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศ 5 อันดับแรกของโลก ที่สามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีที่สุด ได้แก่ ประเทศไทย, เกาหลีใต้, ลัตเวีย, มาเลเซีย และไต้หวัน

Global Recovery Index

สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งคะแนน 70% มาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน โดยประเมินผล (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี )ได้แก่

  1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร
  2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
  3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
  4. จำนวนการตรวจต่อประชากร

ส่วนอีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 หมวดหมู่ คือ

  1. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ
  2. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค
  3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลก (ณ วันที่ 29 ก.ค. 63) ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

อีกดัชนีที่ GCI ใช้วัด คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย)

คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน
1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร
2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ และต่อประชากร

คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาด แบ่งเป็น 2 หมวด ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการป้องกันโรคระบาด
2. ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด

โดยประเทศไทย ได้คะแนนรวม 10.70 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 1 หมายถึงประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

ไทยครองอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก#ไทยคู่ฟ้า 📣ข่าวดี…ไทยขึ้นแท่นอันดับ 1…

Posted by ไทยคู่ฟ้า on Wednesday, July 29, 2020

ดูตารางการจัดอันดับฉบับเต็มได้ที่  https://covid19.pemandu.org/#main

ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า