นายก อบต.หนองเม็กร่อนหนังสือแจงปมขรก.สาวโพสต์ชู 3 นิ้ว-ใส่ชุดดำถวายพระพร

0

จากกรณีมีการแชร์ภาพของข้าราชการสาวรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความประกาศใส่ชุดดำถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องจากข้าราชการสาวรายดังกล่าวได้รับภารกิจที่น่าภาคภูมิใจ คือการไปถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ล่าสุด ทางเพจ “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น” โพสต์ข้อความว่า จดหมายเปิดผนึกจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เรื่อง ชี้แจงกรณีพนักงานส่วนตำบล โพสต์หรือกระทำการข้อความไม่เหมาะสมลงสื่อสังคมออนไลน์ (facebook)เรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนชาวไทยทุกท่าน

ตามที่ได้มีกรณีพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงสื่อสังคมออนไลน์ ในเชิงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและถือเป็นการจาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ 1.กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2.กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ และ3.กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนนช่วงบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 –บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและพนักงานส่วนตำบล หนองเม็ก ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีการออกคำสั่งหรือบังคับให้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด

ทางหน่วยงานทราบดีว่า ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 (3) พนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้อง เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ดังนั้นบุคคลคนดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ กล่าวมา ทั้งนี้หน่วยงานได้เห็นความสำคัญ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานส่วนตำบลได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นด้วยดีมาตลอด

จากกรณีดังกล่าว กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ต้องกราบขออภัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากรับทราบข้อร้องเรียนในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ คือวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ต่อมาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ช่วงเช้าก็ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันที

โดยพนักงานส่วนตำบลท่านนี้ ได้รับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความจริงและสำนึกผิดต่อกรณีดังกล่าวแล้ว จากนี้ไปคณะกรรมการฯ จะทำการสรุปผลและจะมีการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบลท่านนี้ตามระเบียบกฎหมายต่อไป เนื่องจากการกระทำดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่การงานและภาพลักษณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางนี้ ทางหน่วยงานต้องขออภัยที่ได้มีการหยุดเผยแพร่เพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กชั่วคราว เนื่องจากว่ามีผู้เข้ามาสอบถามและร้องเรียนมากมายและอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและกระทบในวงกว้างต่อไป ซึ่งเราต้องการทราบข้อเท็จจริงจากกรณีนี้ก่อนและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงได้หยุดเผยแพร่เพจชั่วคราว แต่ได้เปิดให้มีการแจ้งข้อร้องเรียนและตอบข้อร้องเรียนผ่านทางline official อบต.หนองเม็กตลอดเวลา จากนี้ไปจะดำเนินการเปิดเผยแพร่เพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและให้บริการเป็นปกติ ด้วยความเคารพ นายวสันต์ เปรมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก