WHO เลือกไทย ประเทศแรกในโลก เป็นแนวทางเสาหลัก ป้องกันโควิด-19

0

องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมมือกับสถาบันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการป้องกันโควิด-19 ให้มีมาตรฐานสากล ประเทศไทย เป็นประเทศแรกในโลกที่ WHO เลือก

ในวันที่ 23 ก.ค.63 ทางด้านของ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่าง องค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมกว่า 100 คน เพื่อถอดบทเรียนและร่วมศึกษาเรียนรู้ แนวทางป้องกันโควิด-19

ซึ่งทางด้านของ นพ.ธนรักษ์ ได้ว่าถึง ความน่าภูมิใจมากๆ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก ที่ทางด้านของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเข้าร่วมกับทีมแพทย์ไทยเพื่อถอดบทเรียน และแนวทางหลักในการป้องกันโควิด-19

โดยทางด้านของ นพ.ธนรักษ์ ยังกล่าวต่ออีกด้วยว่า การที่ประเทศไทย และองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์มากๆต้อประเทศไทย และการพัฒนาในเรื่องของแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดระลอก 2 ได้เป็นอย่างดี

ท้ายที่สุดทางด้าน นพ.ธนรักษ์ ยังได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่ ไปจนถึงระดับประเทศ ที่ทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก