โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ พระเทพพัชรญาณมุนีฯ พระราชาคณะชั้นเทพ

0

จากที่วันนี้(23ก.ค.63) เฟซบุ๊ก ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร / Dhamma by Ajahn Jayasaro  ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเปิดเผยถึงเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มปีติยิ่งนักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ความพระมหากรุณาธิคุณ

ในนามเหล่าศิษยานุศิษย์ ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูงและยินดียิ่ง แด่พระเทพพัชรญาณมุนีฯ วิ. (พระอาจารย์ชยสาโร) ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศโดยมีเนื้อหาระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ กับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อน ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชพัชรมานิต ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับพระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทย

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ที่มา : เฟซบุ๊ก ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร / Dhamma by Ajahn Jayasaro