ผู้ว่าฯอุดรฯสั่งปิดเซเว่นให้เปิดบางเวลา ขณะคนผวาแหล่งแพร่เชื้อ???

0

จากกรณีพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเพิ่มเติมฉบับที่สามเรื่องการปิดสถานที่ชั่วคราววันที่23มีนาคม2563 โดยระบุว่า

1.ห้างสรรพสินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าทุกประเภท (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้ มอลล์) ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ออกไป

2.ธนาคาร ในและนอกห้างเปิดได้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

3.ร้านอาหาร รวมถึงร้านอาหารในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ต้องจำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น

4.ร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้ (แต่ต้องมีมาตรการการเว้นระยะ)

โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าการประกาศปิดห้าง ร้านอาหารนั้นไม่ได้รวมถึงเซเว่นฯด้วย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกคำสั่งสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หนึ่งในข้อปฎิบัติ กล่าวคือ ให้ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ให้บริการตามเวลาที่กำหนด เปิดบริการเวลา 05.00 น. และปิดบริการเวลา 24.00 น.มีผลวันที่ 24 มี.ค.เป็นวันแรก

ต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกรรมการ ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ฉบับที่ 8 มีมติให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการชั่วคราว คือ

1.ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง เปิด-ปิด เป็นเวลา คือ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.

2.โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่ง ประกอบด้วย สถานธนานุบาล เทศบาลนครอุดรธานี 1 และ 2 , สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกุมภวาปี และสถานธนานุเคราะห์ 38

ผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

26 มี.ค.2563 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกประกาศคำสั่งที่16/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม แล้ว นั้น

เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 10/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม ดังนี้

1.ให้ปิดสนามเด็กเล่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

2.ให้ปิดร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น มินิบิ๊กซี โลตัสเอ็กซ์เพรส แฟมิลี่มาร์ท 108 ช็อป เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 23.00 น ถึงเวลา 05.00 น ของวันใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้การควบคุมและป้องกันเนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 คู่กรณีไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งนี้ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานตามคำสั่งนี้ ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-514842 และ088-2021265 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-514260 และ 080-567-3035

ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ได้ประกาศชี้แจงว่า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ยังคงเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ยกเว้นร้านเซเว่นฯในพื้นที่ตามประกาศของจังหวัดเพชรบูรณ์และอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงวันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 63 เปิดให้บริการเวลา 05.00 – 24.00 น.

จังหวัดอุดรธานี ช่วงวันที่ 26 มีนาคม 63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เปิดให้บริการ เวลา 05.00 – 22.00 น.

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าสาเหตุที่บางพื้นที่บางจังหวัดสั่งให้มีการปิดเซเว่นฯบางช่วงเวลาโดยไม่ให้เปิดตลอด24ชั่วโมงอย่างที่เคยผ่านมานั้น เพราะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏมีประชาชนจำนวนไม่น้อยได้ตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในการเข้าเลือกซื้อสินค้า หากไม่มีมาตรการที่รัดกุมอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้

ก่อนหน้านี้สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ระบุว่า “เซเว่นอีเลฟเว่น” พร้อมปฏิบัติตามทุกๆ มาตรการของภาครัฐ โดยนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้บริโภคภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ขอความร่วมมือลูกค้า “เว้นระยะห่าง” ระหว่างลูกค้าและพนักงานในการเข้าคิวชำระสินค้าหน้าเคาน์เตอร์มากกว่า 1 เมตร

นอกจากนี้ เซเว่นอีเลฟเว่น ยังได้เสริมทีมงานคอยให้บริการขนส่งสินค้า (Delivery) ที่ร้านสำหรับประชาชนที่พักอาศัยรอบๆ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีพ อาทิ น้ำดื่ม อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวสาร อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น พร้อมกับยกระดับการดูแลความสะอาดปลอดภัยของพนักงานส่งสินค้าตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข