วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

0

การประกาศปิดสถานที่เสี่ยง “โควิด-19” ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ แทบทั่วทั้งประเทศ เป็นผลกระทบสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่ถูกสั่งปิดเบื้องต้นต่อเนื่องตั้งแต่ 22 มี.ค. 63 ถึง 12 เม.ย.63 ระยะเวลา 22 วัน ทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในสถานะ “คนว่างงาน”

สำหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือผู้ประกันตนเอง จะมีสิทธิได้การช่วยเหลือ ทั้งการได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน กรณีต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปจนถึงการขยายกำหนดเวลาในการจ่ายเงินสมทบเพื่อให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระยะนี้

สำหรับผู้ที่เป็น “คนว่างงาน” ที่เคยจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาต่อเนื่อง สามารถขอรับเงินชดเชย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกองทุนประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังต่อไปนี้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

 

“เงื่อนไข” ของผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19”

 • ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย
 • ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 • หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
 • ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง
 • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
 • ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน

 • งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63

ขั้นตอน “ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน กรณีว่างงาน”

ทันทีที่รู้ตัวว่า “ว่างงาน” จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็น ‘ผู้ว่างงาน’ ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านหรือที่สะดวก ภายใน 30 วัน เพื่อแสดงสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพราะหากไปช้ากว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่ว่านี้ได้เลย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานด้วย

1.เข้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน(empui.doe.go.th)

2.“ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ

3.ทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

บันทึกการลงทะเบียน

 1. ผู้ประกันตนฯ จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

 1. พิมพ์เอกสาร ดังนี้
 • ใบนัดรายงานตัว
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

 

 1. นำเอกสารไปยื่นที่สำนักประกันสังคม ดังนี้
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ขั้นตอน “การรายงานตัวผู้ว่างงาน”

หลังจากที่ “ลงทะเบียนผู้ว่างงาน” ครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่างงานจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแสดงตนว่ายังเป็นผู้ว่างงานเพื่อขอรับเงินชดเชยต่อ โดยสามารถรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เข้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน(empui.doe.go.th)
 • เลือกว่า ทำรายการจากสำนักงานประกันสังคมใด หรือหากทำรายการที่บ้านหรือนอกสำนักงานประกันสังคม ให้เลือกดำเนินรายการด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต
 • เข้าระบบด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน (หากยังไม่ลงทะเบียน ต้องย้อนกลับไปที่ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อน)
 • คลิกที่เมนู“รายงานตัว” เพื่อทำรายการผ่านระบบ (ในกรณีที่ยังว่างงานอยู่) กรณีที่ได้งานทำแล้ว แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอยู่ (นายจ้างยังไม่นำส่งเงินให้ทางสำนักงานประกันสังคมเนื่องจากเพิ่งทำงานเดือนแรก)

การรายงานตัว ณ ทีนี้ คือ “ผู้ว่างงาน” จะต้องมารายงานตัวเป็นระยะตามวันที่กำหนด โดยผู้ประกันตนสามารถรายงานตัวได้ก่อนกำหนด 7 วัน และหลังกำหนด 7 วัน รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 1. เมื่อทำรายการในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนูออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลักลอบข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การพิจารณาการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออก จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง

หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ที่สำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ สำหรับผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำ สามารถลงเบียนได้ที่ กรมการจัดหางาน