ราชกิจจาฯประกาศ ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ

0

จากที่มีการฟื้นฟู บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ขั้นตอนที่การบินไทยพ้นสภาพจากรัฐวิสาหกิจแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ขั้นตอนจำเป็นที่จะต้องเร่ง เพื่อให้ทันกับสภาพคล่องของการบินไทยที่กำลังมีปัญหา

ทั้งนี้ กองทุนวายุภักษ์ได้เข้าซื้อหุ้นการบินไทยสัดส่วน 3.17% จากกระทรวงการคลังโดยซื้อในราคาหุ้นละ 4 บาท ทำให้กระทรวงการคลังเหลือสัดส่วนหุ้นการบินไทยเพียง 48% ส่งผลให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยทันที

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เลขทะเบียนที่ สรร.35 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้มีทุนลดลงไม่เกินร้อยละ 50 จึงมีผลให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ.2543 และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพความเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในวันเดียวกันด้วย

นายทะเบียน จึงขอประกาศว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายอนันต์บวร เนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายทะเบียน