เปิดประวัติว่าที่ปธ.ศาลฏีกาหญิงคนแรกของปท. พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0

จากวันนี้(16 ก.ค.63) มีรายงานเว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา วาระ 1 ต.ค. 2563 มีการเสนอ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่นั่น

ทั้งนี้หากที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบ จะถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ยังมีการสับเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 48 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ คือ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งตามลำดับอาวุโสมีโอกาสที่จะขึ้นประธานศาลฎีกาในวาระต่อไป ต่อจากนางเมทินี สำหรับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ถือว่ามีความอาวุโสรองลงมาจากประธานศาลฎีกา

สำหรับการเสนอขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ประกอบด้วย นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา, นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา, นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา

นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา, นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา และนายเสรี เพศประเสริฐ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา

นอกจากระดับรองประธานศาลฎีกายังมีตำแหน่งที่น่าสนใจ เช่น นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันเป็น ก.ต.ที่ได้รับเลือกคะแนนสูงอันดับ 1, นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ซึ่งนับอาวุโสเป็นคิวขึ้นประธานศาลฎีกา ต่อจาก น.ส.ปิยกุล ผู้ที่ถูกเสนอบัญชีรายชื่อนั่งประธานศาลอุทธรณ์ และนายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดสำคัญในภาคเหนือ

อย่างไรก็ตามบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำดังกล่าว นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการ ก.ต.จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ก.ต.ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งบริหารดังกล่าว

นอกจากนี้ยังประวัติของว่าที่ประธานศาลฏีกาหญิงคนแรกของประเทศไทยที่น่าสนใจดังนี้

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารงานยุุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทํางาน

– ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์

– ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก

– ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ

– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว

– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี

– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี

– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี

– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

– ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔

– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔

– ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์

– ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์

– ผู้พิพากษาศาลฎีกา

– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)