รมว.ศึกษาธิการ ชงงดเก็บค่าหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปวส. ทั้งรัฐและเอกชน ฝ่าโควิด-19

0

เมื่อวันที่ 26 มี.. 63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ เผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเลิกจ้างงาน และไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว เป็นต้น

โดยอาจจะมีการงดเว้น ไม่เก็บค่าหน่วยกิตของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส. ทั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดของรัฐบาลและเอกชน จำนวนกว่า 350,000 คน คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ได้กล่าวว่า รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทดแทนการงดเว้นค่าหน่วยกิตของนักศึกษาปวส. ภาคเรียนละ 2,500 บาทต่อคน คิดเป็นปีการศึกษาละ 5,000 บาทต่อคน รวมจำนวนเงินกว่า 1,700 ล้านบาท โดยจะเตรียมรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม. อย่างเป็นทางการต่อไป  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!