ประกาศ 2 หลักเกณฑ์สถานกักกัน โควิด-19 เตรียมรับต่างชาติ

0

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา ในเรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด โดยให้บังคับใช้ในทันที มีรายละเอียดใจความสำคัญคือ 2 หลักเกณฑ์สถานกักกัน ที่ใช้สำหรับประชาชนชาวไทย และประชาชนต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทย ที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่กำหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า

โดยใช้สถานพยาบาล ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกำหนด

โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉพาะการกักกันตน ในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธิ์ รวมทั้งให้ชำระส่วนเกินสิทธิ์ด้วยตนเองโดยสมัครใจ”

2. สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่กำหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยใช้สถานพยาบาลภาคเอกชนที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่รัฐกำหนด

โดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาลและกักกันตนโดยสมัครใจ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายหลังที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้อากาศยาน ทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้