รวมมาตรการช่วยเหลือ “พักหนี้บัตรเครดิต” สู้โควิด-19

0

 

มาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิตสำหรับลูกหนี้รายย่อย ของธนาคารต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย อีกทั้งรัฐบาลมีมาตรการประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง ทำให้หลายธุรกิจ/หลายคน มีผลกระทบกับรายได้

รวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกนี้หนี้รายย่อยทั้ง “สินเชื่อบุคคล” และ “สินเชื่อบัตรเครดิต” จากธนาคารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา “พักชำระหนี้” เมื่อตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อไม่ให้เสียเครดิตในอนาคต

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ธนาคารกรุงเทพ ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

 • – ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
 • – ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
 • – ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
 • – ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ:
 • เบอร์ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0 2645 5555
 • เบอร์ติดต่ออสอบถามส่วนการบริการสมาชิกบัตร 0 2638 4000
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)

 • – บัตรเครดิตประเภทแพลตทินัม ลดชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% ระยะเวลาถึงสิ้นปี 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • – บัตรกดเงินสด ยังไม่เข้าร่วมโครงการ (ชำระขั้นต่ำ 3% เช่นเดิม)
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อ Call Center และแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบุคคล

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

 • – ปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำ
 • – ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 • – ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ (สินเชื่อบุคคล กรณีพิเศษเท่านั้น)
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อ 0 2285 1555
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารยูโอบี

ธนาคารทิสโก้

ลูกหนี้รายย่อย

 • – ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • – ลดภาระการผ่อนชำระ
 • – ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • – ลดค่าธรรมเนียม
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารทิสโก้

ธนาคารธนชาต

 • – สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
 • – บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
 • – บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 1770
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทย

 • – สินเชื่อบัตรเครดิต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป
 • – สินเชื่อบุคคล:พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ หรือ/และ ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน
 • – บัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้รายย่อย

ธนาคารออมสิน

ลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด

 • – ลูกค้าธนาคารออมสิน (ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน) : ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต ลดเหลือ 5% และสินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม 31 ธันวาคม 2563)
 • – โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวม หนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% – 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563)
 • – ลูกค้าธนาคารออมสินที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% – 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563)
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: โทร 1115
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารออมสิน

ธนาคารซิตี้แบงก์

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)

 • – ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • – ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ
 • – ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)
 • หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด
 • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ:ติดต่อสอบถาม 1588 (สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต) 02-232-4224 (สำหรับสินเชื่อบุคคลซิตี้)
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารซิตี้แบงก์