UNจัดไทยรบ.EGDI พุ่งพรวด16 อันดับจาก193ปท.! นายกปลื้มผลแผนยุทธศาสตร์ชาติ

0

จากที่มีเรื่องราวที่น่าชื่นชม รวมทั้งนายกฯเองก็ยินดีที่ประเทศไทยได้อันดับที่ 57 จากผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGDI ขยับขึ้นถึง 16 อันดับ ผลสืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีความยินดีที่ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 57 จากผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Development Index : EGDI ) ปี 2563 ขององค์การสหประชาชาติ จากเดิมได้ลำดับที่ 73 ในปี 2561 ดีขึ้น 16 อันดับ

สำหรับองค์การสหประชาชาติ ได้จัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาทางอิเล็คทรอนิกส์ และสะท้อนความสามารถของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชน

โดยจัดการประเมินทุก 2 ปี สำรวจจาก 193 ประเทศ ที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ พิจารณาจาก 3 ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ 1 การให้บริการออนไลน์ 2 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ 3 ทุนมนุษย์

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมตั้งใจทำงานจนทำให้การจัดอันดับของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลสำคัญสืบเนื่องจากการปฏิรูปประเทศที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วย