ผู้ประกันตนสมทบไม่ถึงปี มีสิทธิ์ ยื่นขอรับ 5,000 บาทได้

0

ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39-40 แม้ส่งเงินสมทบไม่ถึง 1 ปี สามารถยื่นขอรับเงินชดเชย 5,000 บาท จากกระทรวงการคลังได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม

รัฐบาลแถลงมาตรการช่วยเหลือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานที่ผ่านมาแก้กฎกระทรวงเรื่องประโยชน์ทดแทนจากเหตสุดวิสัย ให้รวมถึงโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งประกาศกระทรวงแรงงาน ขยายเวลาการส่งเงินสมทบของทั้งนายจ้างและแรงงาน โดยกำหนดให้นำส่งเงินสมทบงวดมีนาคม ให้นำส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม งวดเดือนเมษายน ให้นำส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม และงวดเดือนพฤษภาคม นำ 15 กันยายน พร้อมกับลดการนำส่งเงินสมทบ นายจ้างลดลงร้อย 4 และลูกจ้างลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1

ด้าน นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรมกรมการจัดหางานกล่าวถึงการต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่ออายุให้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ยกเว้นค่าปรับพำนักในราชอาณาจักรเกินเวลา โดยสามารถยื่นต่อใบอนุญาตได้ 2 รูปแบบ คือที่ตั้งสำนักงาน และศูนย์เบ็ดเสร็จ ซึ่งขณะนี้มีการลงเบียนไปมากกว่าร้อยละ 90 โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ และเชื่อว่าการลงทะเบียนทั้งหมดจะแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดศูนย์แต่อย่างใด เป็นเพียงการปรับรูปแบบการทำงาน โดยในเดือนพฤษภาคมในส่วนของสำนักงงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครองจะกลับไปดำเนินการ ณ ที่ตั้ง

ทั้งนี้หากแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนไปทันตามระยะเวลาที่กำหนด แรงงานต้องเดินทางกลับประเทศเพื่อทำการร้องขอกลีบเข้ามาทำงานใหม่ตามระบบและขั้นตอน จึงนำแรงงานเหล่านั้นเข้ามาสู่ระบบใหม่ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีสถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราวสามารถทำได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในข้อกฎหมายระบุนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้าง

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาริกุล ชัยรุ่งเรือง ยังระบุอีกว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานมีการจัดตั้งศูนย์จากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง รวบรวมตำแหน่งงาน และอัตราการว่างงานของแรงงาน เพื่อประสานและช่วยเหลือทั้งลูกจ้างและนายจ้าง

ทั้งนี้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาล จากกระทรวงการคลัง จำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 พร้อมยืนยันว่า แม้ว่าจะเพิ่งลาออกจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และส่งเงินสมทบไม่ถึง 1 ปี ก็สามารถรับเงินเยียวยาได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

นายธวัช เบญจาธิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบการจ้างงาน 390 รุ่น 8,000 คน วงเงิน 33 ล้านบาท ส่วนที่สองเป็นการฝึกแรงงานในระบบ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต หลักสูตร 1 เดือน 7,000คน วงเงิน 35 ล้านบาท