ในหลวง-พระราชินี พระราชทานรถตรวจโควิด-19 เพื่อเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเชิงรุก

ในวันที่ 6 ก.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยพระองค์ทรงต้องการให้ราษฎรเข้าถึงการรักษาอย่างปลอดภัย อีกทั้งพระองค์ทรงห่วงใยในบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานอย่างหนักและเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงทรงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อมุ่งหวังให้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขได้นำไปใช้ประโยชน์

โดยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นี้ สามารถเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนเชิงรุกได้ โดยจะส่งเข้าไปตรวจทั้งวัด โรงเรียน ชุมชนแออัด รวมถึงกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

สำหรับรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยนั้น ทางด้านของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการปรับปรุงรถตรวจโรคติดต่อ 1 คัน ให้มีความทันสมัยเหมาะกับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นรถต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ รวมถึงได้ประสานงานกับทางบริษัทเอกชนชั้นนำ ดำเนินการปรับปรุงต่อเพิ่มเติมอีก 12 คัน รวมเป็น 13 คัน