โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา แก่ 10 บุคคลสำคัญ

0

ทางด้านของ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศจาก สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562

โดยมีใจความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้

สาขามนุษยศาสตร์

นางกุสุมา รักษมณี

นางประคอง นิมมานเหมินท์

นางสาวสุวิไล เปรมศรีรัตน์

สาขาสังคมศาสตร์

นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร

สาขาวิทยาศาสตร์

นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล

นายสุธี ยกส้าน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

สาขาแพทยศาสตร์

นายชายชาญ โพธิรัตน์

นางสาวศศิธร ผู้กฤตยาคามี