ประกาศ กฎกระทรวงแรงงาน เพิ่มค่าทำศพให้ผู้ประกันตน

0

ราชกิจจาฯ ได้มีประกาศกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดเพิ่มเงินค่าทำศพผู้ประกันตน ที่ถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

ในวันที่ 2 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวงในเรื่อง กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563

โดยในประกาศได้ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2563 และมาตรา 73 (1) แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ.2550

ข้อ 2 เงินค่าทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา 73 (1) ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้กำหนดเป็นจำนวน 50,000 บาท

ลงนามโดย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน