มหาดไทย อบรมการทำหน้ากากอนามัย ทุกท้องถิ่นตามมาตรฐาน สธ. เป้าหมายผลิต 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ

0

มหาดไทย แก้ไขปัญหาเชิงรุกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าในทุกท้องถิ่นตามมาตรฐาน สธ. เป้าหมายผลิต 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ เพื่อป้องกันโรคให้กับ ปชช.

วันนี้ (6 มีนาคม 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานจัดอบรม สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนทุกคนมีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ในการป้องกันตนเองและสมาชิกในครัวเรือนอย่างทั่วถึง

การดำเนินโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองระยะ ในระยะแรก ให้ อปท.สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ โดยเร่งรัดให้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างทีมวิทยากรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563 และในระยะที่สองเป็นการขยายผลจากโครงการอบรม คือ “โครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยให้วิทยากร หรือ ครู ก. ที่ผ่านการอบรมแล้วไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทักษะปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชน ซึ่งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อนุมัติงบกลางจำนวน 225 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,774 แห่ง ตามจำนวนประชากรของ อปท.แต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 50 ล้านชิ้น

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ เตรียมการจัดหาผ้าพร้อมวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้ว สำหรับผ้าที่ใช้เป็นวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้คำถึงมาตรฐาน ความปลอดภัย และสุขอนามัย อาทิ ผ้าสาลูเนื้อแน่น ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพ หรือผ้าชนิดอื่นตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถนำมาทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสำหรับวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามแบบการจัดทำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

“ขอเรียนให้ทราบว่า หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือไปยัง อปท.ทุกแห่ง จนถึงวันนี้ (6 มีนาคม 2563) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแล้วใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างทีมวิทยากร หรือ ครู ก. พร้อมออกไปขยายผลการจัดทำหน้ากากอนามัยได้มากกว่า 30,000 คนแล้ว และภายในวันที่ 7 มีนาคมนี้คาดว่าจะมีทีมวิทยากร รวมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่เข้าร่วมทีม เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดขยายผลการจัดทำหน้ากากอนามัยในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมกว่า 37,000 คน โดยทีมเหล่านี้จะร่วมกันออกขยายผลสอนชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่จัดทำหน้ากากอนามัยผ้าตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามเป้าหมาย” อธิบดี สถ. กล่าว