ความเห็นของสถาบันทิศทางไทยต่อศูนย์ข้อมูลโควิด-19ที่เพิ่งตั้งขึ้นของรัฐบาล

0

ความเห็นของสถาบันทิศทางไทยต่อศูนย์ข้อมูลโควิด-19ที่เพิ่งตั้งขึ้นของรัฐบาล

ดร. สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย

ดร.แสงเทียน อยู่เถา ประธานยุทธศาสตร์วิจัย สถาบันทิศทางไทย

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

.

แน่นอนว่าศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ที่เพิ่งตั้งย่อมดีกว่าไม่มี อย่างไรก็ดีสถาบันทิศทางไทยเห็นว่าซึ่งศูนย์ฯนี้จะต้องชี้แจงเรื่องที่มาจากประกาศของส่วนงานที่เฝ้าระวัง ร้านค้า สถานที่ หน่วยงาน ในทันทีที่พบความเสี่ยงหรืออันตราย เช่น มีผีน้อยเข้าไปใช้บริการ ศูนย์ฯนี้ต้องนำมาแถลงด้วย

 

นอกเหนือจากการแถลงข้อมูลต่อจากคณะกรรมการจาก พรบ.โรคติดต่อ ซึ่งนำโดย รมต. สธ. และทีมทางสาธารณสุขเป็นแกนนำ ศูนย์ฯนี้ต้องมีการจัดเก็บประวัติการเดินทางของผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยง นำข้อมูลจากศูนย์ของ สธ.มาต่อยอด และกำหนดความชัดเจนเพื่อเสนอต่อประชาชน

 

ตอนนี้สถาบันทิศทางไทยก็กำลังรอดูความชัดเจนของคนที่จะมาทำงานที่ศูนย์ฯนี้ ซึ่งเรื่องนี้ สถาบันทิศทางไทยได้นำเสนอให้รัฐบาลตั้งแต่เริ่มเจอผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยแล้ว ตอนนี้ข้อมูลจึงค่อนข้างสับสนมาก ศูนย์ฯนี้ต้องมีหน้าที่หลักในการชี้แจงการทำผิดกฎหมาย มาตรการป้องปรามคนทำผิด คนที่ไม่เห็นแก่ส่วนรวม การผลิตและกระจายสิ่งป้องกัน ซึ่งต้องให้ผู้ว่าในแต่ละท้องที่เป็นคนเข้าถึงปัญหาทันที แล้วจัดหน่วยแจ้งศูนย์ เพื่อใช้มาตรการ แยกกัก กักกัน

ศูนย์ฯนี้ต้องบูรณาการอย่างจริงจัง โดยข้อมูลที่เคยมี โดยคณะกรรมการตาม พรบ.โรคติดต่อ ทั้งกรรมการหลัก และกรรมการช่องเข้าออกแต่กรรมการนี้เน้นการรับข้อมูลจากข่าวสารภาคประชาชน สื่อ และทีมงานผู้ว่าแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ มาบูรณาการทุกกระทรวง เหมือนที่สถาบันทิศทางไทยเคยเสนอไปแล้ว ร้านไหน บริษัทใด ที่ทำดีก็ต้องชื่นชม เยียวยา เพื่อร่วมกันป้องกัน

 

ส่วนคนที่ทำให้เกิดความเสียงทีมผู้ว่าฯต้องเข้าถึงตัว โดยใช้ส่วนงานที่อยู่ภายใต้ทั้งหมดของจังหวัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน สถาบันทิศทางไทยฟัง นพ.สาธารณสุขจังหวัดบางพื้นที่ ตอบคำถามนักข่าวแล้วอ่อนใจมาก ขณะนี้สถาบันทิศทางไทยกำลังเตรียมมอนิเตอร์ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ของรัฐบาลต่อไป เพื่อชี้แนะและนำเสนอต่อไปในนามสถาบันทิศทางไทย