สมเด็จพระสังฆราชฯ งดให้เฝ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน

0

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศที่ 4 / 2563 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563 ใจความว่า

เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด ทางราชการได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

1.งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ

2.เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ให้สาธุชน เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.

3.คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563

4.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 พึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งทางราชการประกาศและรณรงค์อย่างเคร่งครัด

ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ ๔ / ๒๕๖๓เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ…

Posted by สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช on Thursday, June 4, 2020