ประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน

0

ประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ล่าสุดได้จับมือกับ  รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ใส่ใจสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงโรค

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลหัวเฉียวว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ได้ให้นโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน)ในการส่งเสริมให้ผู้ประกันตนใส่ใจดูแลสุขภาพให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถูกหลักอนามัย และมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรค อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ รวมทั้งแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมด้านสุขภาพ ผ่านหลักการ 3 H ดังนี้คือ

Helping การดูแลให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือยามลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตราย

Healthy การส่งเสริมให้มีสุขภาพดี นอกเหนือจาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ โดยจัดให้มีกิจกรรมกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมลดละเลิกอบายมุข กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ เป็นต้น

Harmless กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในงานและนอกงาน รวมทั้งกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดความระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า การบูรณาการจัดงาน “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียวในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการด้านการแพทย์(นอ.นพ.ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ) ที่ให้ความสำคัญกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกันรณรงค์ การขับเคลื่อนการจัดงานฯ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยาย และจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 200 คนเข้าร่วมประชุม

โดยภายในงานช่วงเช้า จัดให้มีการเสวนาพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพ จากคณะแพทย์ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวเฉียว ในช่วงบ่าย จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “นโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน)” โดย น.ส.ภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม และการบรรยาย เรื่อง“ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภัยไปกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” โดยนายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

ทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรม walk rally พิชิตโรค พิชิตรางวัล และรับบริการตรวจสุขภาพฟรี อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป