เปิดข้อกม.วินิจฉัยพรรคจ่ายเงินออก!?! หากผิดจริงธนาธร-อนค.สยองคุกชัด???

0

(1) จาก 11ธ.ค.62 มติกกต.ให้ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกู้ยืมเงินจากธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 191,200,000 บาท

(2) เป็นการกระทำฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

(3) ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

(4) การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องรายจ่าย เงินที่พรรคอนาคตใหม่จ่ายออกไปด้วย นั่นคือปมให้วินิจฉัยในประเด็นรายรับและรายจ่าย

(5) มาตรา 62 พรรคการเมืองอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งคำว่า อาจ หมายถึง มีได้แค่นี้ หรือมากกว่านี้ก็ได้หรือไม่???

(5.1) เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 วรรคสอง

(5.2) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในข้อบังคับ

(5.3) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง

(5.4) เงินทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง

(5.5) เงินทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค

(5.6) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(5.7) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง

(6) รายได้ของพรรคการเมืองจะนําไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการดําเนินงานของพรรคการเมืองมิได้

(7) ดังนั้นจึงน่าสนใจว่ารายได้ตามมาตรา62นี้ ทำให้ต้องพิจารณาถึงความผิดของพรรคอนาคตใหม่ตามที่กกต.มีมติ

(8) มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(9) ฉะนั้นจึงต้องมาดูกันที่การใช้จ่ายของพรรคการเมือง หรือรายจ่ายที่จ่ายออกไปสามารถทำหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง

(10) มาตรา 87 เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนําไปใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง

(10.1) พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใด ให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด

(11) ดังนี้เองที่ต้องบอกว่าพรรคอนาคตใหม่อาจต้องลุ้นระทึกเกี่ยวกับคดีนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะการกู้เงินจากธนาธรมานั้น มีการจ่ายออกไปอย่างไร รูปแบบไหนบ้าง ได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องหรือไม่???

(12) ในมาตรา 89 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่จะต้องตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไว้ในมาตรา 84 มาตรา 87 และมาตรา 88

(13) ถามว่าหากธนาธร กรรมการบริหารพรรค และพรรคอนาคตใหม่ได้กระทำผิดจริง จะต้องถูกดำเนินการอย่างไร ซึ่งในมีระบุไว้ใน หมวด 10 บทกําหนดโทษ

(14) มาตรา 132 หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรคการเมืองผู้ใดนําหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนําไปใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(15) นี่คือข้อพิจารณาเกี่ยวกับคดีการปล่อยกู้ของธนาธรให้กับพรรคอนาคตใหม่ที่จะมีการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ

(16) ต้องติดตามว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร ผิดหรือไม่ผิด??? แต่นี่คืออีกประเด็นที่น่าสนใจและอยากให้ตั้งข้อสังเกตุ การนำเงินของพรรคออกไปใช้จ่ายโดยมิชอบขัดต่อมาตรา87 มีโทษถึงจำคุกเลยทีเดียว!?!

 

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง