ศบค.เปิดมาตรการผ่อนปรน ให้ต่างชาติเข้าประเทศไทย มาแล้วต้องคัดกรองอย่างไร กักตัวยังไง มีคำตอบชัด

0

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดหลายข้อ ที่จะตอบได้ชัดว่า ใครที่เข้ามาได้บ้าง โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. กลุ่มที่ 1 : กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine (เข้ามาแล้วต้องกักตัว) แบ่งเป็น

1.1 นักธุรกิจ/นักลงทุน ประมาณ 700 คน

1.2 แรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ 15,400 คน

1.3 คนต่างด้าว กรณีเป็นครอบครัวของคนไทย และ/หรือมีถิ่นอาศัยที่อยู่ในประเทศไทย ประมาณ 2,000 คน

1.4 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ประมาณ 2,000 คน

1.5 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประมาณ 30,000 คน

2. กลุ่มที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายที่ใช้มาตรการคุมไว้สังเกต (ไม่ต้องกักตัว แต่เฝ้าระวัง) ประกอบด้วย

2.1 นักธุรกิจ/นักลงทุน ที่เดินทางเข้ามาระยะสั้น ๆ และแขกของรัฐบาลหรือส่วนราชการต่าง ๆ มีการตรวจ COVID 19 ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และมีทีมติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือทีมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ติดตามคณะเดินทาง ตามมาตรการคุมไว้สังเกต

2.2 นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางตามโครงการ Travel Bubble

เมื่อกลุ่มเป้าหมาย ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัย โดยมาตรการที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 คือ การอนุญาตสำหรับผู้ที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine หรือบุคคลที่อยู่ในข้อ 1 (กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine) ซึ่งสามารถแยกเวลาการดำเนินการออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

– กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่สามารถดำเนินการได้ทันที : นักธุรกิจ/นักลงทุนที่ตอบรับมาตรการ ASQ (Waiting List)

– กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่สามารถดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 : กลุ่มแรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญ คนต่างด้าว กรณีเป็นครอบครัวของคนไทย และ/หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน เข้ามาระยะสั้น ๆ และแขกของรัฐบาล

ระยะที่ 2 คือ การอนุญาตสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในระยะสั้น ๆ เข้ามาอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ โดยกลุ่มนี้ยังเป็นคนในกลุ่มที่ 1 ข้างต้น แต่ยังไม่มีกำหนดว่าจะสามารถเข้ามาได้ตอนไหน ต้องรอความพร้อม ได้แก่

– กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่ กทม. ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย (ตามความพร้อม)

– กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผนวกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในโครงการ Safety Tour (SHA)

ระยะที่ 3 เปิดให้กับการท่องเที่ยวในกลุ่มตามกลุ่มที่ 2 ข้างต้น เข้ามาได้ ซึ่งมาในรูปแบบ Travel Bubble ไม่จำเป็นต้องกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ แต่อาจกักตัวในโรงแรมแบบ Villa Quarantine ส่วนระยะต่อไปที่จะเปิดกว้างการท่องเที่ยวตามปกติเต็มรูปแบบขึ้นกับความพร้อมของชุมชน

– แบบที่ 1 แบบมาตรการ Villa Quarantine เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2563 อาจจะเน้นไปที่ กทม. และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

– แบบที่ 2 แบบผ่อนคลายมาตรการ State Quarantine เริ่มดำเนินการเมื่อพร้อม และสังคมเชื่อมั่นในมาตรการ


อย่างไรก็ตามในแผนการดำเนินงานนี้ ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง แต่หากมีความรัดกุมในการตรวจคัดกรอง และเลือกรับเฉพาะบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็น่าจะเป็นผลดีกับบ้านเราอย่างมาก