สว.สมชายหนุนนายกฯต่อพรก.ฉุกเฉิน เผยทาง2แพร่งโลกยังวิกฤต!

0

จากที่วันนี้(25มิ.ย.63) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้ออกมาโพสต์ข้อความหนุนพล.อ.ประยุทธ์ ให้ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯโดยระบุว่า

#ทางสองแพร่งที่นายกลุงตู่ต้องกล้าตัดสินใจเลือกต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน?

ทางเลือกที่1คือต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1ฉบับที่ให้อำนาจรวมศูนย์สั่งการไว้ที่นายกรัฐมนตรี และสั่งการผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.บ.ค.) แก้ปัญหาโควิดที่ทำมาดีแล้วจนปลอดการติดเชื้อจากในประเทศต่อเนื่องถึง30วัน แต่สถานการณ์โลกยังสุดวิกฤตติดเชื้อ 9.3ล้านคน เพิ่มวันละ1แสน6หมื่น เดือนละ5ล้านคน

และที่สำคัญยังไม่มีวัคซีนป้องกัน คาดการณ์ว่าใน3เดือนถ้ายังระบาดเช่นนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจถึง25ล้านคน และอาจตายใกล้1ล้านคน ประเทศไทยต้องตั้งการ์ดสูงป้องกันการติดเชื้อจากนอกประเทศแต่ต้องผ่อนคลายให้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีกฎกติกาที่ควบคุมได้ หรือทางเลือกที่2 เลิกพรก.ฉุกเฉิน ยุบศบค. และใช้กฎหมายปกติแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจกันไปตามอำนาจของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงอธิบดีแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานทั้งส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นกันกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม40ฉบับได้แก่

1.พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 2.พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 3.พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 4.พ.ร.บ.การเนรเทศ พ.ศ.2499 5.พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 6.พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 7.พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 8.พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

9.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 10.พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 11.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 12.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 13.พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 14.พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 15.พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 16.พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 17.พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 18.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

19.พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 20.พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 21.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 22.พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 23.พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 24.พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 25.พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 26.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 27.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 28.พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 29.พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

30.พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 31.พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2508 32.พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 33.พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 34.พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 34.พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 36.พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 37.พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 38.พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 39.พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 40.พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522

ถึงเวลาที่ลุงตู่และคนไทยทุกชีวิตต้องช่วยกันเลือกครับ ส่วนตัวผมเลือกแล้วครับ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตคนไทย เห็นควรหนุนให้ลุงตู่ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินและคงหน้าที่และอำนาจการบริหารรวมศูนย์ไว้ที่นายกรัฐมนตรีและศบค.ต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยอย่างแท้จริงหรือจนกว่าโลกจะมีวัคซีนสำหรับป้องกันคนไทย เชื่อมั่นและศรัทธาในคนไทยที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิดให้ชนะครับ

ที่มา : เฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ