ยุบอนาคตใหม่ = การสร้างบรรทัดฐานประชาธิปไตย ทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนโดยแท้จริง

0

ยุบอนาคตใหม่ = การสร้างบรรทัดฐานประชาธิปไตยทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนโดยแท้จริง
.
ดร.เวทิน ชาติกุล สถาบันทิศทางไทย
.
หมายเหตุ ขอให้อ่านช้า ๆ และค่อยพิจารณาได้ด้วยเหตุด้วยผลไปทีละข้อ จะเห็นว่าที่อ้างเหตุผลว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีเงินกู้ธนาธรเป็นการทำลายประชาธิปไตย เป็นข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย และไร้ความเป็นจริง

(1) กม.พรรคการเมืองเจตนาตัด “รายได้อื่น ๆ” ออกจากรายได้พรรคเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน (ม.62) (ป้องกันไม่ใครมีบุคคลหรือกลุ่มทุนมา “ลงทุน” ในพรรคการเมือง)
.
(2) พรรคการเมืองห้ามรับเงินกู้ (ตาม ม.62)
.
(3) กม.ห้ามพรรคการเมืองรับเงิน (ทรัพย์สิน, ผลประโยชน์อื่น) เกิน10ล้าน/คน/ปี (ม.66) (ป้องกับการครอบงำพรรคจากบุคคลหรือกลุ่มทุนใดๆ)
.
(4) ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า พรรคการเมืองรับเงินจากบุคคลเกิน 10 ล้าน/ปี จริง
.
(5) การรับเงินตามข้อ (4) ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ตาม ม.72)* (จาก 2, 3, 4)
.
(6) การทำผิด ม.72 เข้าข่ายการทำความผิดที่ต้องยุบพรรค (ม.92 วรรคหนึ่ง (3))
.
(7) พรรคที่ทำผิด กม.พรรคการเมืองต้องโทษความผิดตามกฎหมาย
.
(8) ถ้าวินิจฉัยว่าให้ “ยุบ” (ข้อ 5 จริง)
(8.1) พรรคการเมืองไม่สามารถมีรายได้ทางอื่นได้
(8.2) พรรคการเมืองไม่สามารถรับเงินกู้ได้
(8.3) พรรคการเมืองไม่สามารถรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น จากใครเกิน 10 ล้านต่อปีได้
(8.4) กก.บห.พรรคมีความผิดตามกฎหมาย
= (8.5) ไม่เปิดช่องให้มีใครหรือกลุ่มทุนใดๆครองงำพรรคได้
.
(9) ถ้าวินิจฉัยให้ “ไม่ยุบ” (ข้อ 5 ไม่จริง)
(9.1) พรรคการเมืองสามารถมีรายได้ทางอื่นได้
(9.2) พรรคการเมืองสามารถรับเงินกู้ได้
(9.3) พรรคการเมืองสามารถรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นด้วยวิธีที่ไม่ใช่การบริจาคและไม่ได้ระบุไว้ในมาตรา 62 เกิน 10 ล้าน/คน/ปี ได้
(9.4) กก.บห.พรรค ไม่มีความผิด
= (9.5) บุคคลหรือกลุ่มทุนสามารถครอบงำพรรคและ “ลงทุน” ในพรรคการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จ
.
(10) ถ้าตัดสินว่า “ไม่ยุบ แต่ตัดสิทธิกก.บห.พรรค”?
(10.1) พรรคไม่ผิด แค่ผู้บริหารพรรคผิด?
(10.2) พรรคการเมืองสามารถรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ จากช่องทางใดๆ เกิน 10 ล้าน/คน/ปีได้
(10.3) ความผิดที่เกิดเป็นของกก.บห.พรรค เฉพาะกก.บห.พรรคโดนตัดสิทธิ์
(10.4) อาจเปิดช่องให้พรรคการเมืองถูกครอบงำโดยกลุ่มทุนหรือบุคคลในทางอ้อม โดยตั้งกก.บห.พรรคแบบนอมินี
.
(11) การทำพรรคการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง คือ การทำให้พรรคการเมืองปราศจากการครอบงำ หรือเปิดช่องให้มีการครอบงำผ่านบุคคลหรือกลุ่มทุนใดๆ
.
(12) การยุบพรรคที่ทำผิด กม.เรื่องรายได้ของพรรคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย = การช่วยสร้างประชาธิปไตย สร้างบรรทัดฐานให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนโดยแท้จริง
.
(13) ถ้าพรรคอนาคตใหม่ทำผิด กม.จริง (จาก 1-8)
.
(14) การยุบพรรคอนาคตใหม่ = การช่วยสร้างประชาธิปไตย สร้างบรรทัดฐานให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนโดยแท้จริง (จาก 8,11 และ 12)
.
(*ตามกม.เขียนแยกเป็น2ส่วนอยู่แล้วระหว่าง “รายได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” กับ “แหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”)