จริงหรือไม่???ศักดิ์สยามแบ่งงาน2รมช.มอบงานบริหารทั่วไป เว้นงานบุคคล งบประมาณ

0

จากที่มีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่งลงนาม เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อีกทั้ง คำสั่งดังกล่าวยังมีผลให้ยกเลิกคำสั่งฉบับเดิม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 ซึ่งมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีอำนาจสั่งการ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียด อาทิ

1.มอบอำนาจให้ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมเจ้าท่า และ 2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย

BIG BONUS BRAND SALE
BIG BONUS BRAND SALE
  1. มอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมท่าอากาศยาน 2.สถาบันการบินพลเรือน 3.บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ 4.บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

และ 3.ในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาจมอบอำนาจการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือ บรรดาเอกสารใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบในโอกาสแรก

ทั้งนี้ยังมีคำสั่งกระทรวงชี้แจงถึงกรณีกระทรวงการคลัง แจ้งลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพันจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด แจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563

ประกอบกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย- อะมาดิอุส เชาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เกิน 50% ย่อมหลุดพันจากการเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท บริษัท จำกัด ที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% ด้วยเช่นกันนั้น

ส่งผลให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยชี้แจงรายละเอียดถึงการมอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลหน่วยงานเพียง 4 แห่ง จากเดิมที่มอบอำนาจกำกับดูแล 7 แห่ง

อย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า คำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่นี้ สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงออกไป คือประเด็นของอำนาจการกำกับดูแลหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จากเดิมที่มอบอำนาจให้สามารถอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นได้ เปลี่ยนเป็นให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน แต่ยกเว้นการบริหารงานบุคคล และการอนุมัติต่างๆ ที่เคยให้อำนาจไว้

“คำสั่งมอบอำนาจนี้ แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่มีอำนาจในการเข้าไปสั่งการใดๆ ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ โดยเฉพาะการมอบหมายให้กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป แต่ยกเว้นเรื่องการบริหารงานบุคคล ก็ทำให้การบริหารค่อนข้างยาก”

ที่มา : ภาพหนังสือเฟซบุ๊กAmornrat Mahitthirook