บิ๊กตู่ชง3เรื่องใหญ่วงถกสุดยอดASEAN เสนอใช้เศรษฐกิจพอเพียง ยุคหลังโควิด

0

จากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้โดยจะเริ่ม เวลา 08.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีสาระสำคัญ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 นับเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดผ่านระบบการประชุมทางไกล มีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามแนวคิดหลัก “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” (Cohesive and Responsive) ของนายเหวียน ชวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2563 และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานสำหรับการฟื้นตัวของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19

ในการประชุมผู้นำอาเซียนนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมฯ เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยจะเสนอแนะ 3 แนวทาง ขับเคลื่อนอาเซียน ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้อาเซียนกลับมาเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง ด้วยการเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025

2) สนับสนุนให้อาเซียนสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 3) ส่งเสริมให้อาเซียนสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว โดยจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุมถึงความมั่นคงทางสาธารณสุข อาหาร และความมั่นคงของมนุษย์ และเสนอให้อาเซียนพิจารณาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมสุดยอดอาเซียน นายกรัฐมนตรีจะร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการส่งเสริมศักยภาพสตรี และการหารือกับผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth) และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) อีกด้วย

สำหรับกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 มีดังนี้

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36

08.50 – 10.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36

14.30 – 16.00 น. การประชุมผู้นำอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในยุคดิจิทัล

16.05 – 16.50 น. การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนรัฐสภาอาเซียน

17.00 – 17.30 น. การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

17.35 – 18.05 น. การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสด (live) บรรยากาศของการประชุมบางช่วง ได้ทางเฟซบุ๊คไทยคู่ฟ้า