“การบินไทย” แจงชัดประกาศลดเงินเดือนพนง. ไม่ผิดกฎหมาย หลังขาดรายได้เข้าบริษัท ใครรับได้ก็ขอหัก..รับไม่ได้ก็ต้องจ่ายต่อ

0

สืบเนื่องจากกรณีของสายการบินไทย ที่มีรายงานเปิดเผยว่า เมื่อช่วง 2 สัปดาห์ก่อน พนักงานการบินไทยกำลังล่ารายชื่อพนักงาน เพื่อส่งเรื่องคัดค้านไปยังกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากรับไม่ได้กับข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่ งาน เวลาพัก วันหยุด หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด วินัยและโทษทางวินัย การเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ และข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อนำมาบังคับใช้กับพนักงานบริษัทภายหลังจากที่บริษัทหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ

ต่อมาเรื่องนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากบนโลกโซเชียล จนทำให้ทางบริษัทการบินไทย ต้องออกประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน ว่าห้ามให้ข่าวเสียหายกับบริษัท หากฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยและผิดกฎหมาย

เว้นแต่มีหน้าที่หรือได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจดำเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถือเป็นการทำผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งหากพบว่าฝ่าฝืนบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระดับความรุนแรง เช่น ตักเตือน ตัดเงินเดือน พักงาน หากทำผิดซ้ำอาจโดนลงโทษให้ออกจากงาน อีกทั้งการบินไทยก็ได้เข้ายื่นคำร้องศาลต่างประเทศเพื่อไม่ถูกยึดทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น และอยู่ระหว่างยื่นต่อศาลสหรัฐฯ ด้วยนั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดข้อมูลสรุปยอดหนี้สะสม “การบินไทย” ตัวเลขหนักเอาเรื่อง ล่าสุดยื่นขอรับฟื้นฟูกิจการต่อศาลสวิต ป้องกันถูกยึดทรัพย์

ล่าสุดมีรายงานชี้แจงจากการบินไทย หลังจากที่พนักงานจำนวนมากล่ารายชื่อไปยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อร้องเรียนเรื่องที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมระบุว่า ข้อบังคับนี้ลดทอนสิทธิประโยชน์ สวัสดิการพนักงานการบินไทย รวมถึงร้องเรียนเรื่องการปรับลดเงินเดือนว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย

โดยทางด้านนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า บริษัทนั้นพ้นความเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทเอกชน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเอกชนหลายฉบับ รวมทั้ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องทำข้อบังคับการทำงานให้เป็นมาตรฐาน และประกาศใช้ภายใน 15 วัน

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้ การบินไทยได้หารือเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างใกล้ชิด และสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่ก่อนการพ้นจากรัฐวิสาหกิจก็ยังคงมีอยู่ตามเดิม จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามวิธีการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ส่วนประเด็นที่ขอความร่วมมือให้ทุกคนสมัครใจลดเงินเดือนในอัตรา 10-50%

มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความยินยอมจากพนักงานทุกคนให้ปรับลดเงินเดือนลงบางส่วน ในช่วงที่บริษัทหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม นี้ แต่ถ้าพนักงานคนใดไม่ให้ความยินยอม บริษัทก็ยังคงจ่ายเงินเดือนในอัตราปกติ ไม่ได้หักตามที่บริษัทประกาศแต่อย่างใด

ดังนั้น การกระทำทั้ง 2 กรณี การบินไทยจึงไม่ได้กระทำขัดต่อกฎหมายแรงงาน และบริษัทสามารถดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของพนักงานที่พึงได้รับตามขอบเขตกฎหมาย