ชาวชุมชนคันนายาวลุย!ทวงคืนบึงคู้บอนไว้รับน้ำให้คนกทม.

0

จากที่มีตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน ได้ร่วมประชุมกับนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาว และคณะตัวแทนจากสำนักระบายน้ำ  ตัวแทนจากสำนักการโยธา (ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

ทั้งนี้รวมทั้งตัวแทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และตัวแทนเจ้าของที่ดิน จากกรณีที่พื้นที่โครงการบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน เขตคันนายาว ซึ่งอยู่ในระหว่างการรออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)

โดยเนื่องจากการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ยื่นครั้งที่ 2)  ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน  ที่ผ่านมา  เพื่อให้ผู้ว่าฯ ใช้อำนาจบังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  สำนักระบายน้ำ  สำนักการโยธาฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  สำนักงานเขตคันนายาว  และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่เตรียมประกาศฯ

สำหรับก่อนหน้านี้ ตัวแทนชาวบ้านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ผังบริเวณการจัดทำพื้นที่แก้มลิงคลองคู้บอน ตามที่สำนักการระบายน้ำได้กำหนดขอบเขตรูปแบบโครงการ พบว่าที่ดินในพื้นที่โครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนบางส่วนมีเอกชนนำดินเข้ามาถมและปรับหน้าดิน  รวมทั้งทำถนนเข้าถึงที่ดิน  ที่ดินบางแปลงมีการยื่นรังวัดแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงย่อย และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินไว้แล้ว

“หากปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปอีกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินหรือบุคคลภายนอกที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังที่ต้องเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน รวมถึงส่วนราชการอาจต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในการเวนคืนที่ดินที่สูงเกินความจำเป็น”

อย่างไรก็ตามต่อมา นายชูชาติ  พุ่มน้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาว  นำตัวแทนจากสำนักระบายน้ำและสำนักการโยธา  กรุงเทพมหานคร  ได้ลงพื้นที่ ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน  เขตคันนายาว  ว่าอยู่ระหว่างการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน  2 จุดคือ  กำแพงหมู่บ้านปัญญาอินทรา P. 1  (ติดคลองคู้บอน)  ถนนปัญญาอินทรา  และในบริเวณหมู่บ้านเสนาพาร์ควิลล์  ถนนคู่ขนานวงแหวนตะวันออก  รวมทั้งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในประกาศของเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตคันนายาวต่อไป