ศอฉ.โควิด ประกาศ ห้ามมั่วสุมรวมกลุ่ม แม้เลิกเคอร์ฟิว

0

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ฉบับล่าสุด เรื่องการรับมือหลังยกเลิกเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในเรื่องของ การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ซึ่งสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือ เรื่องของการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เพิ่มความเข้มงวด เคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีกิจกรรมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะได้รับการผ่อนคลายแล้ว

รวมถึงตั้งจุดตรวจเพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่ม มั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อโรค หรือกระทำการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อน

ลงนามโดย พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง