แบงก์ชาติมาแล้ว ชี้แจงข่าวหนี้สิน 6 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ภาระของคนประเทศ

0

จากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยสรุปใจความได้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหนี้สินสะลมมูลค่ากว่า 6 ล้านล้านบาท

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ราชกิจจานุเบกษา รายงานฐานะการเงินไทย พบหนี้สินประเทศ กว่า 6 ล้านล้าน

 

ล่าสุดทางด้านนางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของ ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลค่ากว่า 6 ล้านล้านบาท เป็นหนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีในระยะต่อไปนั้น ขอเรียนว่า ไม่ใช่หนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีในระยะต่อไป

 

 

 

เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวอยู่ในรายการงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง เช่น เมื่อระบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกิน แบงก์ชาติจะออกตราสารหนี้ เพื่อดูดซับสภาพคล่องเข้ามาเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

นอกจากนี้ ในทางตรงกันข้าม หากระบบการเงินต้องการสภาพคล่อง แบงก์ชาติก็จะลดยอดการออกตราสารหนี้เพื่อปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาดการเงิน โดยสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินตามบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศในช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นหนี้สินที่ปรากฏจะมีรายการคู่ขนานที่เป็นด้านสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วย

 

หนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ เช่นเดียวกับธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ไม่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ แต่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคารกลาง ที่สะท้อนกิจกรรมในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน