จากแล้งสู่ฝน! กปภ.มั่นใจบริการน้ำประปา พร้อมดูแลปชช.เจออุทกภัย

0

จากที่วันนี้(12มิ.ย.63) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนในฤดูฝน ปรับมาตรการเข้มตามแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2563 กำชับ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศซักซ้อมแผนการดำเนินงานนั้น

ทั้งนี้ยังให้ดำเนินการเฝ้าตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ และจ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปภ.สาขาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนพร้อมบริการน้ำประปาต่อเนื่อง

ขณะที่ นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยด้วยว่าตามประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยจากกรมอุตุนิยมวิทยา กปภ. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำภายในพื้นที่การให้บริการทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

“เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากอุทกภัย พร้อมทั้งเร่งวางมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี 2563 อย่างรัดกุม โดยที่ผ่านมา ได้กำชับให้ กปภ.สาขา ติดตามสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาด และเพียงพอสำหรับการส่งจ่ายในทุกพื้นที่ ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปภ.สาขาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภัย มีมาตรการในการป้องกันระบบผลิตน้ำประปา ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำ ทั้งนี้ จัดให้มีการซักซ้อมแผนการดำเนินงานและวิธีประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำสะอาดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชน

พร้อมทั้งตรวจสอบระบบน้ำดิบ สระกักเก็บน้ำดิบ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ กปภ. ยังคำนึงถึงการบรรเทาความเดือดร้อน และดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้วยการเตรียมแผนติดตั้งจุดบริการน้ำประปาหรือวางท่อส่งน้ำประปาชั่วคราวไปยังศูนย์อพยพ จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ตลอดจนนำรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

นอกจากนี้ รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ยังกล่าวอีกว่า หากต้องเผชิญเหตุอุทกภัยและจำเป็นต้องย้ายออกจากที่พักอาศัยชั่วคราวควรปิดประตูน้ำที่มาตรวัดน้ำเพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงจากระบบประปาภายในชำรุด หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662 ด้วยได้เช่นกัน