อธิบดีสถ.นำจิตอาสา ถวายพระราชกุศล บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันอานันทมหิดล

0

จากที่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร สถ. โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

โดยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งนายธนา ยันตรโกวิท คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สถ. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ ทรงมีพระราชประสงค์ ให้ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน

BIG BONUS BRAND SALE
BIG BONUS BRAND SALE

“ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทรงมีพระเมตตาธิคุณให้พสกนิกรมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเหตุดังนี้ ปวงชนชาวไทยต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันอานันทมหิดล

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ผนึกกำลังทั้งหน่วยงาน ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนหย่อมและบริเวณรอบพระที่นั่งนงคราญสโมสร โดยการผนึกกำลังร่วมเป็นจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ ลงมือทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ยังผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม” อธิบดีสถ.​ กล่าว

อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนหย่อมและบริเวณรอบพระที่นั่งนงคราญสโมสร สร้างความร่มรื่น สบายตา สบายใจ ให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงาน และพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการต่อไป