ราชกิจจาฯ ประกาศ “ห้ามก่อสร้าง-ดัดแปลงอาคาร รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ”

0

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ซึ่งเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้

 

เนื่องจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณโดยรอบของอนุสรณ์สถานดังกล่าว สมควรห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่แขวงพญาไทแขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยการผังเมืองการสถาปัตยกรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า