จริงหรือ? ไทยจะผลิตอาวุธใช้เอง ลดนำเข้า กลาโหมฯหนุนผุดนิคมป้องกันประเทศใกล้ EEC

0

กลาโหมฯและก.อุตฯสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  หรือ S-curve ตัวที่ 11 เป้าหมายพึ่งตนเอง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ 1,000 ไร่ขึ้นไปใกล้ EEC คาดรัฐบาลลงทุนก่อนเป็นหลัก กนอ.พร้อมหากพื้นที่เป็นของตนเอง ทัพอากาศฯ ขานรับ หวังไทยผลิตดาวเทียมใช้ในกองทัพ  เอกชนสนลงทุนเพียบทั้งไทยและต่างประเทศ บีโอไอให้สิทธิฯ 8 ปี ทัพบก,ทัพเรือฯว่าอย่างไร

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้ โครงการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก แต่นอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง 2 กระทรวงมีแนวคิดที่สอดคล้องกัน และสอดคล้องนโยบายพึ่งต้นเองของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศไทยได้เองแทนการนำเข้า ซึ่งศักยภาพของไทยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆ  ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ทางการทหารเองได้แล้วบ้าง เช่น โดรน รถหุ้มเกราะที่ใช้ในราชการ เป็นต้น

การตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศดังกล่าว ทั้งรัฐและเอกชนสามารถลงทุนได้  หากรัฐลงทุนเองอยู่ในระหว่างการหารือ ว่าการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)ทำเอง หรือกระทรวงกลาโหม หรือร่วมกัน ระบุพื้นที่เป้าหมายคือชลบุรีและกาญจนบุรี

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)จะร่วมตั้งหรือไม่ต้องพิจารณาตามขั้นตอนของการตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อความคุ้มค่าจะต้องมีขนาดพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ขึ้นไป และจะต้องดำเนินตามขั้นตอนหลัก 4 ข้อ คือ1.พื้นที่ที่เหมาะสมและกนอ.เป็นเจ้าของได้ หรือเช่าพื้นที่ของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ได้ ไม่เหมาะสมหากเช่าพื้นที่ของเอกชน  2.เอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3.ไม่ขัดต่อกฎหมาย เพราะมีอยู่หลายฉบับที่เกี่ยวข้อง4.ผังเมือง ต้องเป็นพื้นที่สีม่วง 

การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขึ้นมาเมื่อปี 2561 ในขณะนั้นคณะทำงานได้ทำการศึกษาและวางกรอบการทำงานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-curve 11) กำหนดเป้าหมายไว้ที่การผลิตยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านอธิปไตยและดินแดน เช่น รถถัง โดรน 2.ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/ยาเสพติด/ไซเบอร์ เช่น จมูกไฟฟ้า เซ็นเซอร์ตรวจจับ และ 3.ด้านความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ข้อมูลบิ๊กดาต้าการเงิน ประวัติคนเข้าออกประเทศ ใบหน้าฯลฯ  ส่วนบีโอไอได้ประกาศให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นประเภทกิจการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ผู้ลงทุน 8 ปี

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย สามารถทำได้เพราะเรามีอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหลากหลาย จะต่อยอดให้สมบูรณ์นั้นไม่ยาก ทั้งอุปกรณ์ภาคพื้นดิน อากาศ และทางน้ำ อีกทั้งบุคคลากรของไทยมีความสามารถ ถึงเวลาไทยทำเองใช้เองได้แล้วเพื่อลดการนำเข้าและส่งเสริมบริษัทของไทยฯ

ชำเลืองมอง Lockheed Martin เป็นบริษัทค้าอาวุธของสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าสูงถึง 3.5 ล้านล้านบาท และราคาหุ้นตัวนี้ไม่เคยตก เมื่อเราพึ่งตนเองได้ นอกจากลดการนำเข้าแล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนเก่งของไทยได้แสดงศักยภาพแข่งกับชาวโลกได้ด้วย

…………………………………………………

Cr: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)