เฮ! ให้ชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน สุริยะฯการันตี ครม.จะอนุมัติ

0

กระทรวงอุตฯ เร่งผลักดันเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน เข้า ครม. 9 มิ.ย. คาดได้รับเงินภายในเดือน มิ.ย. นี้แน่นอนเมื่อเงินพร้อมระบบพร้อม หวังดูแลการตัดอ้อยสด ลดการเผาให้อ้อยหวานได้ราคา

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  แจงที่มาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย วัตถุประสงค์เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน 10,000 ล้านบาท เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 9 มิย. 2563 หลังจากที่กระทรวงการคลังเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งมีอยู่ในระบบกว่า 200,000 ราย ตลอดจนเป็นการกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังได้รับผลกระทบโควิด-19 อีกด้วย

โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว ได้แก่ วงเงิน 6,500 ล้านบาท เพือช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน 

วงเงิน 3,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 92 บาท โดยมีปริมาณอ้อยสดที่เข้าหีบในฤดูการผลิต 2562/2563 ทั้งหมด 37.71 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน

ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ไปแล้ว จำนวน 182,598 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ 

โครงการนี้เกิดขึ้นตามนโยบายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิ์อ้อยผ่าน Line Official ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ตรวจสอบปริมาณอ้อยที่ตนได้รับสิทธิตามโครงการเงินช่วยเหลือฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 32,000 ราย 

ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิย. 2563 และสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ภายในวันที่ 19 มิย. 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โทร 0 2202 3081

……………………………………..