สิ้นมือดี “อ.วิโชค มุกดามณี” ศิลปินแห่งชาติ ด้วยวัย 67 ปี

0

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิต ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเวลา 06.10 น. วันที่ 7 มิ.ย.63 ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในช่วงอายุ 67 ปี

ในวันที่ 7 มิ.ย. 63 ได้มีรายงานสุดเศร้าว่า ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อเวลา 06.10 น. วันที่ 7 มิ.ย.63 ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในช่วงอายุ 67 ปี

ประวัติโดยย่อของ ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555

ศาสตราจารย์วิโชค ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี ค.ศ.1974 และ ค.ศ.1987 ตามลำดับ

อีกทั้งได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยTokyoGakugei ใช้วัสดุประเภทโลหะ อลูมิเนียม ผ้า พลาสติก เชือกท่อพลาสติก เซรามิค สร้างสรรค์ ผลงานแนวสื่อประสม บางชิ้น ถูกพัฒนาจนมีลักษณะเป็นผลงานสามมิติและผลงาน เชิงจัดวาง ประเด็น เนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากสังคมอุตสาหกรรม และ ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์และธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงาน

โดยผลงานเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยเริ่มจากการสร้างงานจิตรกรรมในยุคแรกๆ ช่วงปี 2516 จากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์

จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสภาพแวลล้อมของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความเจริญทางด้านวัตถุและสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาการสร้างสรรค์ โดยแสดงออกสู่รูปแบบศิลปะแนวสื่อผสม ผลงานจิตรกรรมและศิลปะแนวสื่อผสม ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงนับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความทันสมัย และมีคุณูปการต่องานศิลปะ วัฒนธรรม ของประเทศ