ศอ.บต.ถกเขตพัฒนาศก.ชายแดนใต้ ชูจะนะศูนย์กลางขนส่ง ยันไร้ปิโตรเคมี

0

จากที่วันนี้ 6 มิ.ย. 63 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการสร้างรับรู้และการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม นำโดยนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังพบว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของพื้นที่ที่ผ่านมาประสบปัญหาทั้งจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวตกต่ำลงตามลำดับ คาดการณ์อนาคตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยนายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ได้นำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจภาคใต้และเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ทั้ง 3 ส่วน ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ 5 ตัวหลัก ในภาพรวมหดตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อติดลบ

BIG BONUS BRAND SALE
BIG BONUS BRAND SALE

จำนวนการวางงานเพิ่มขึ้น ที่น่าห่วงคือโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้กว่าร้อยละ 60 ยังคงพึ่งพาภาคเกษตร ท่องเที่ยว การค้าและการผลิตเป็นหลัก และเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดล้วนหดคัวมากขึ้น ในขณะที่รายงานภาครัฐกลับมาหดตัวสวนทางกับประเทศ และคาดการณ์กันว่าจะมีกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างกว่า 1.7 ล้านคน ดังนั้นทุกภาคส่วนตึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการฟื้นฟูต่อจากการเยียวยา

ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ แรงงาน ภูมิคุ้มกันให้ภาคครัวเรือนและ SMEs ที่เปราะบาง แต่ที่สำคัญที่สุด ต้องรับความท้าทายของโลกหลังโควิด-19 ที่จะก่อให้เกิดธุรกิจ Sector ใหม่ และการโยกย้ายคน และทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขณะที่ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการนำเสนอที่มา และความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ จากการมีเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยเน้นย้ำในการดำเนินการในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั้น เป็นการบังคับใช้มาตรา10 แห่งพ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันกำหนดและเชื่อมโยงมิติการพัฒนาไปพร้อมกัน เน้นการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ไปพร้อมกับแผนพัฒนาของเอกชน

“ผู้บริหารของภาคเอกชนมีความประสงค์จะเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับรัฐบาล และประชาชน เพื่อยกระดับเมืองจะนะให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งครบวงจร ศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมขนส่งทางราง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ไปพร้อมกันอย่างสร้างสรรค์ และเน้นย้ำธุรกิจสีเขียว-สีน้ำเงิน ไม่มีปิโตรเคมีในแผนการพัฒนาแน่นอน ตามที่ผู้บริหารระดับสูงสุด ได้มีเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เติบโตไปพร้อมกัน