เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ปชช. สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามทำผิดกฎจราจร ฝ่าฝืนเจอโทษไม่มีข้อยกเว้น

0

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสตร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ได้มีบันทึกข้อความที่ 0007.34/1550 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึง ผู้บัญชาการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า, ผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาวินัยจราจร

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร 0404/3017 ลง 18 มีนาคม 2563 แจ้งกรณี นายกรัฐมนตรี มีบัญชามอบหมายให้ ตร. พิจารณาตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้ ตร. กวดขันวินัยจราจรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่รักษาวินัยจราจร อาทิ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร การจอดรถในที่ห้ามจอด

ดังนั้น จึงกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาวินัยจราจร ดังนี้

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดทุกกรณี โดยเฉพาะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน

2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดกฎหมายจราจร จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด

3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เอาใจใส่ในการอบรมเจ้าที่ตำรวจในสังกัดให้รักษาวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ตร.