ด่วน! อย.ขอความเห็น ปชช.ทั่วประเทศ ร่วมแก้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา

0

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นแบบออนไลน์ ร่วมแก้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา สิ้นสุด 9 มิ.ย.63 นี้

หลังจากที่มีข่าวมาซักระยะหนึ่งแล้วที่ทางด้านของรัฐบาล ต้องการผลักดัน กัญชา ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ โดยให้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

ซึ่งล่าสุดทางด้านของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ไว้เรียบร้อยแล้ว และล่าสุดไดเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขร่างครั้งนี้ เพื่อนำเสนอสู่การประชาพิจารณ์ของประชาชน ในเรื่องของการ ปลดล็อกกัญชา

โดยสามาถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 9 มิ.ย.63 นี้

โดยในเบื้องต้นทางด้านของ อย. จะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 จำนวน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ปลูกและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้สามารถเข้าถึงการใช้
กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และให้การอนุญาตเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็ว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
26/2 และ มาตรา 26/5)

2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมสามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชาได้ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25/5)

3. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพฯ ให้สามารถกระทำได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34/1)

4. แก้ไขปัญหาในกระบวนการเก็บรักษาและท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง โดยเมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณแล้วว่าเป็นยาเสพติดให้ให้โทษ ให้บันทึกรายงานการตรวจพิสูจน์ไว้ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด(แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 101 , 101 ทวิ และ 102 ทวิ)

โดยท่านสามารถเข้าไปทำการแสดงความคิดเห็นได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/ViewPublicHearing.aspx?Name=Public%20Hearing%20No.33#

หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด โทร 02-590-7314 หรือ 02-590-7761