เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 ต้องลงทะเบียนยังไง ข้อกำหนดเงื่อนไข พร้อมสอนเช็คสถานะรับสิทธิ์

0

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่พ่อแม่มือใหม่ต้องศึกษา สำหรับโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่รัฐบาลแจกให้เดือนละ 600 บาท โดยจะได้สิทธิ์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งพ่อแม่มือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด โดยโครงการนี้มีรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติ วิธีตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงิน และวิธีลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

 

ทำความรู้จัก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คืออะไร ?

เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิ์ด้านการอยู่รอดและการพัฒนาสิทธิเด็ก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2599 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และคุ้มครองสังคมให้ทัดเทียมนานาประเทศ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน มีเงื่อนไขอย่างไร ?

1. พ่อแม่เด็ก ต้องมีสัญชาติไทย

2. เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ

3. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้า 1 ที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)

7. กรณีผู้ยื่นและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่น เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ

8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตัวตน

 

 

 

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ได้เมื่อไหร่ ?

หากพ่อแม่ท่านไหนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณีสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงงบประมาณปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) สามารถไปลงทะเบียนได้เลย

 

ลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง ?

– กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

– เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

– ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตามภูมิลำเนา

แล้วขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ ต้องทำอย่างไร ?

 

หลังจากยื่นเอกสารลงทะเบียนไปแล้ว หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านหรือไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่ โดยระบบจะให้กรอกเลขบัตรประจำตัวผู้ปกครองและเด็กแรกเกิด จากนั้นใส่รหัสยืนยันภาพ ระบบจะแจ้งสถานะต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติไว้ด้วย

 

 

 

 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด