เปิด18กก.บห. พลังประชารัฐลาออก “ธรรมนัสผนึกสามมิตร” บีบ อุตตมหลุดเก้าอี้

0

เปิด18กก.บห. พลังประชารัฐลาออก “ธรรมนัสผนึกสามมิตร” บีบ อุตตมหลุดเก้าอี้

1มิ.ย.63- ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร. ได้ทำหนังสือถึง  นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พปชร. โดยได้ แนบรายชื่อกรรมการบริหารพรรคลาออก จำนวน 18 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันนี้(1มิ.ย.63)เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 (3) และตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 วรรคสาม กำหนดว่า

“ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ” และตามวรรคสี่ “ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่”

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอให้ท่านในฐานะรักษาการหัวหน้พรรคพลังประชารัฐได้เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร. โดยเร็ว เพื่อเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญ และให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร. ชุดใหม่ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 1 มิ.ย.63 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคพปชร. ข้อที่ 15 วรรคสี่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ

สำหรับรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกจำนวน 18 ราย ประกอบด้วย

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์
2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
3.นายสุพล ฟองงาม
4.นายธรรมนัส พรหมเผ่า
5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
6.นายไผ่ ลิกค์
7.นายนิโรธ สุนทรเลขา
8.นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ
9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์
11.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
12.นายสกลธี ภัทรยิกุล
13.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
14.นายสุรชาติ ศรีบุศกร
15.นายนิพันธ์ ศิริธร
16.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
17.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
18.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ